Starfish Hadoop Log Analyzer

Hôm nay thử cài Starfish Hadoop Log Analyzer

http://www.cs.duke.edu/starfish/release.html

Sau khi download file jnlp về, định mở ra thì yêu cầu phải cài javaws. Mình tự động cài Java 8 (oracle). Lúc mở ra thì gặp lỗi:

“….was blocked due to a request by the vendor….”

Chạy 2 lệnh này thì loại bỏ được lỗi trên

sudo mv /usr/bin/javaws /usr/bin/javaws.aapl

sudo ln -s /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home/bin/javaws /usr/bin/javaws

Sau đó gặp lỗi “The digital signature is not trusted. Java will not allow any access to this application”

Cách xử lý như ở link sau:

http://stackoverflow.com/questions/11727955/the-digital-signature-is-not-trusted-java-will-not-allow-any-access-to-this-app

Sau đó mình gặp lỗi dead thread, đến h vẫn chưa tìm được cách giải quyết

Advertisements

Cluster Analysis (1)

Hôm nay mình bắt đầu đọc về Cluster Analysis trong quyển Data Mining Concepts and Techniques. Mới đọc xong Types of Data in Cluster Analysis.

Tiếp theo mình định đọc phần 7.3 về các major methods, đọc thêm 1 số method nữa rồi đọc Outlier Detection.